Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KỸ THUẬT DẠY TỪ VỰNG CHO NGƯỜI HỌC TIẾNG ANH NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ: SO SÁNH GIỮA BẢNG TỪ VÀ THẺ HÌNH

Trần Thị Ngọc Yến

Tóm tắt


Bài báo này báo cáo kết quả nghiên cứu giá trị của kỹ thuật Bảng từ và Thẻ hình trong việc dạy từ vựng cho người học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Nghiên cứu được thực hiện dưới dạng thực nghiệm trên đối tượng học sinh cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Trong suốt quá trình thực nghiệm, sáu nhóm học sinh được dạy từ vựng với kỹ thuật Bảng từ và sáu nhóm khác được dạy từ vựng với kỹ thuật Thẻ hình. Không giống với các nghiên cứu trước đây chỉ tập trung vào giá trị của hai kỹ thuật này đối với việc ghi nhớ nghĩa của từ, nghiên cứu này còn xem xét ảnh hưởng của hai kỹ thuật đối với việc ghi nhớ cách viết. Kết quả cho thấy thẻ hình có lợi thế hơn đối với học sinh tiểu học hơn nhưng bảng từ lại giúp cho học sinh cấp 2 và học sinh cấp 3 nhớ từ tốt hơn.


Toàn văn: PDF