Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÍNH TỰ CHỦ CỦA SINH VIÊN: NHỮNG BIỆN PHÁP GIÁO VIÊN TIẾNG ANH SỬ DỤNG VÀ NHỮNG THÁCH THỨC HỌ GẶP TRONG VIỆC THÚC ĐẨY TÍNH TỰ CHỦ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Lê Văn Tuyên, Huỳnh Thị An

Tóm tắt


Tính tự chủ của giáo viên và sinh viên chắc chắn được cho là một trong các yếu tố có ảnh hưởng tới hiệu quả của việc dạy và học tiếng Anh trong môi trường tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ như ở Việt nam. Tìm hiểu về nhận thức của giáo viên và sinh viên đối với yếu tố này được xem như là một đóng góp có giá trị cho lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ. Vì thế mục đích của đề tài là tìm hiểu về nhận thức của sinh viên về những phương thức mà giáo viên áp dụng và nhận thức của giáo viên về những thách thức mà họ gặp trong quá trình hỗ trợ sinh viên trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) nâng cao tính tự chủ trong học tập. Công cụ sử dụng để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu là bảng câu hỏi khảo sát và phỏng vấn. Đối tượng nghiên cứu là 12 giáo viên tiếng Anh và 160 sinh viên năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ Anh. Kết quả của nghiên cứu cho thấy hầu hết giáo viên đã có những biện pháp khơi dậy trách nhiệm của sinh viên đối với tinh thần tự chủ trong học tập thông qua các hoạt động hỗ trợ trong giờ học. Kết quả cũng chỉ ra một số thách thức mà giáo viên thường gặp trong quá trình hỗ trợ sinh viên có liên quan tới sinh viên, giáo viên và môi trường học tập. Nghiên cứu này hy vọng sẽ đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh tại HUTECH nói riêng và ở bậc đại học Việt Nam nói chung.


Toàn văn: PDF