Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VIỆC SỬ DỤNG CỤM ĐỘNG TỪ TRONG CÁC ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN CAO HỌC VIỆT NAM

Trần Phan Ngọc Tú, Trần Quốc Thao

Tóm tắt


Cụm động từ được coi là một  lĩnh vực quan trọng  của ngôn ngữ học trong tiếng Anh. Tuy nhiên,  sinh viên học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai cũng như sinh viên học tiếng Anh như tiếng nước ngoài trong các bối cảnh khác nhau dường như tránh sử dụng chúng trong văn bản học thuật, đặc biệt là trong ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh. Nghiên cứu này nhằm mục đích điều tra việc sử dụng các cụm động từ trong các đề cương nghiên cứu của sinh viên cao học Việt Nam. 19 đề cương nghiên cứu được lựa chọn trong nghiên cứu này được phân thành 5 loại, bao gồm phương pháp dạy tiếng Anh, Phân tích diễn ngôn, Ngôn ngữ học, Văn học và Dịch thuật. Dữ liệu thô được phân tích bằng phần mềm AntConc phiên bản 3.7.8. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng các sinh viên cao học Việt Nam có xu hướng tránh sử dụng các cụm động từ trong các đề cương nghiên cứu thạc sĩ của họ, kết quả này giống như kết quả của các nghiên cứu trước đây. Hơn nữa, họ đã không sử dụng nhiều cụm động từ trong tần xuất và phạm vi của 100 cụm động từ thường xuyên sử dụng trong BNC của Gardner & Davies (2007). Đối với các chức năng của cụm động từ, sinh viên cao học Việt Nam đã sử dụng các thành tố khác nhau trong cú pháp và ngữ nghĩa. Tuy nhiên, họ đã chú ý nhiều hơn đến việc sử dụng các cụm động từ chuyển tiếp và không thể tách rời cũng như các thành ngữ bán nghĩa và thành ngữ đầy đủ nghĩa.


Toàn văn: PDF