Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÂN TÍCH KINH NGHIỆM CỦA SINGAPORE CHUẨN BỊ CHO NGUỒN NHÂN LỰC TƯƠNG LAI VÀ ĐỀ XUẤT CHO VIỆT NAM

Nguyễn Thị Hạnh Quyên

Tóm tắt


Bài báo trước hết phân tích các sáng kiến của Singapore chuẩn bị nguồn nhân lực cho Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, sau đó kiến nghị với các nhà hoạch định chính sách Việt Nam định hướng phát triển nguồn nhân lực cho tương lai. Trong kỷ nguyên số với tốc độ thay đổi nhanh chóng, nguồn nhân lực là nhân tố then chốt để duy trì và phát triển kinh tế, do đó chiến lược phát triển của Singapore tập trung vào việc tạo ra thế hệ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của tương lai, góp phần tạo nên một Singapore phồn thịnh hơn. Singapore ngay từ bây giờ đã tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng thông qua sáng kiến học tập suốt đời và thành thạo các kỹ năng để nắm bắt cơ hội tương lai. Singapore đã làm gì để chuẩn bị cho nguồn nhân lực tương lai? Việt Nam có thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm của Singapore? Bài báo này sẽ trả lời hai câu hỏi trên. Kết quả phân tích đã chỉ ra rằng (i) Chính phủ Singapore đã thực hiện cách thức tiếp cận vấn đề toàn diện và thành công trong xây dựng hệ sinh thái các kỹ năng cần thiết cho phát triển bền vững nguồn nhân lực và văn hóa học tập suốt đời, và (ii) Việt Nam cần suy nghĩ về chiến lược phát triển nhân lực tương lai của đất nước thông qua việc thay đổi nhận thức về học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng, xác định rõ các kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai, và xây dựng các chương trình hành động khuyến khích mỗi người dân học tập suốt đời, thành thạo kỹ năng và làm chủ sự nghiệp tương lai.   


Toàn văn: PDF