Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌNH THÁI NHẬN THỨC TRONG CÁC BÀI TED VỀ GIÁO DỤC

Tôn Nữ Mỹ Nhật, Nguyễn Thị Diệu Minh

Tóm tắt


Bài viết này nhằm nghiên cứu các phương tiện biểu đạt ý nghĩa tình thái nhận thức trong các bài TED. Công trình dựa trên dữ liệu bao gồm 100 bài TED về lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi kết hợp cả hai phương pháp phân tích định tính và định lượng để xác định, miêu tả, và lý giải hệ thống các phương tiện biểu đạt ý nghĩa tình thái nhận thức được sử dụng. Chúng tôi tập trung vào hai khía cạnh mức độ cam kết của người nói và các phương tiện ngôn ngữ. Kết quả khảo sát cho thấy nét nghĩa này xuất hiện phổ biến trong thể loại này. Về mức độ cam kết, các diễn giả có xu hướng lựa chọn mức độ trung bình (có lẽ) vượt trội so với mức độ ít chắc chắn hơn (có khả năng) và chắc chắn hơn (chắc chắn). Về các phương tiện ngôn ngữ, kết quả nghiên cứu cho thấy một bức tranh phong phú về phương tiện được sử dụng, với động từ tình thái có tần số sử dụng lớn nhất, tiếp theo sau là động từ và trạng từ; tính từ và danh từ xuất hiện trong các cấu trúc cố định cũng được sử dụng. Những kết quả của công trình nghiên cứu này đóng góp vào thực tiễn dạy học tiếng Anh về các phương tiện ngôn ngữ biểu đạt ý nghĩa tình thái nhận thức nhằm phát triển kỹ năng hùng biện bằng tiếng Anh như một ngoại ngữ nói chung và trình bày các nội dung học thuật nói riêng. 


Toàn văn: PDF