Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

KHẢ NĂNG TỰ ĐIỀU CHỈNH HỌC TẬP (SRL) VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI KỸ NĂNG NGHE TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM

Ngô Công Lem

Tóm tắt


Khả năng tự điều chỉnh học tập (SRL) được ghi nhận là một nhân tố quan trọng cho thành công của người học trong các kết quả nghiên cứu trước đây. Mặc dù các nhà nghiên cứu giáo dục cho rằng, SRL cần được nghiên cứu ở những ngữ cảnh khác nhau (Wolter & Pintrich, 1998) nhưng số lượng nghiên cứu về SRL trong lĩnh vực giảng dạy/học ngoại ngữ vẫn còn khá hạn chế. Dựa trên cơ sở lý thuyết về SRL (Pintrich, 2004; Pintrich & De Groot, 1990), nghiên cứu này được thực hiện để tìm hiểu mối liên hệ giữa SRL và khả năng nghe tiếng Anh của sinh viên học ngoại ngữ. Nghiên cứu này cũng xem xét nếu giới tính và trình độ nghe cũng là yếu tố có ảnh hưởng đến các hoạt động SRL của người học. Công cụ thu thập dữ liệu nghiên cứu là bảng khảo sát Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ), phát triển bởi Pintrich, Smith, Garcia and McKeachie (1991), và được hoàn thành bởi 38 sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tham gia nghiên cứu này. Kỹ năng nghe của nhóm sinh viên cũng được đánh giá bằng một bài kiểm tra nghe. Các thống kê mô tả, thống kê mối liên hệ (Pearson correlation) và thống kê MANOVA được áp dụng để phân tích số liệu nghiên cứu. Kết quả cho thấy nhóm sinh viên tham gia có SRL ở mức trung bình, và SRL này có mối liên hệ với thành tích bài kiểm tra nghe của họ. Cụ thể hơn, 3 nhóm hoạt động SRL có mối liên hệ trực tiếp với thành tích nghe gồm khả năng tự quản lý, giám sát việc học, khả năng điểu chỉnh nổ lực học tập, và khả năng tư duy phản biện. Ngoài ra, nghiên cứu này còn chỉ ra rằng không có sự khác biệt về các hoạt động SRL giữa nam và nữ, giữa người học có trình độ nghe tốt hơn và người học chưa nghe tốt. Cuối cùng các kiến nghị liên quan về phương pháp dạy nghe và định hướng nghiên cứu tiếp theo cũng được thảo luận trong bài báo này. 

Toàn văn: PDF