Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 35, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

RÚT THẺ ĐỎ PHẠT VIỆC HỌC SINH SỬ DỤNG TIẾNG MẸ ĐẺ TRONG GIỜ HỌC NGOẠI NGỮ CÓ CÔNG BẰNG KHÔNG? CÂU TRẢ LỜI TỪ LÝ THUYẾT VĂN HÓA-XÃ HỘI

Lê Văn Canh, Phạm Thị Hằng

Tóm tắt


Vai trò của tiếng mẹ đẻ trong quá trình học ngoại ngữ là một trong những vấn đề gây tranh cãi trong nghiên cứu về quá trình thụ đắc ngôn ngữ thứ hai. Trong một thời gian dài, tiếng mẹ đẻ được cho là yếu tố gây cản trở hoặc ảnh hưởng tiêu cực tới quá trình học ngoại ngữ, do vậy giáo viên và học sinh không được phép sử dụng tiếng mẹ đẻ trong các giờ học ngoại ngữ. Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu theo lý thuyết văn hóa-xã hội gần đây đã phản bác lại quan niệm này và các nhà nghiên cứu đã đặt lại vấn đề về vai trò của tiếng mẹ đẻ theo những quan điểm lý thuyết mới. Bài viết này có mục đích cung cấp những chứng cứ khoa học và những quan điểm về vai trò hỗ trợ quá trình học ngoại ngữ của tiếng mẹ đẻ đã được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. Từ kết quả phân tích những kết quả khoa học đó, bài viết đưa ra nhận xét rằng nếu được sử dụng hợp lý thì tiếng mẹ đẻ sẽ có vai trò hỗ trợ người học phát triển năng lực ngoại ngữ thông qua việc hoàn thành những hoạt động ngôn ngữ khó. Để phát huy được lợi ích của tiếng mẹ đẻ trong quá trình học ngoại ngữ, bài viết cũng đưa ra những gợi ý về các hướng nghiên cứu cũng như phương pháp thực hiện các hướng nghiên cứu đó.Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng bài viết này không có mục đích khuyến khích giáo viên và học sinh sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách tùy tiện trong học ngoại ngữ mà mục đích là khuyến khích giáo viên tìm cách sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách hợp lý và có nguyên tắc để giúp người học học ngoại ngữ tốt hơn.


Toàn văn: PDF