Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 5 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

‘FRESH OFF THE BOAT’ VÀ THIỂU SỐ GƯƠNG MẪU: MỘT NGHIÊN CỨU DIỄN NGÔN THEO FOUCAULT

Trương Minh Hằng, Phùng Hà Thanh

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm chỉ ra cách sitcom truyền hình Mỹ Fresh Off the Boat thể hiện diễn ngôn ‘thiểu số gương mẫu’. Các tác giả sử dụng đường hướng phân tích diễn ngôn của Foucault, qua đó đặt hình ảnh khuôn mẫu thiểu số gương mẫu trong những mạng lưới sự kiện và nghĩa đã giúp nó tồn tại và trở nên hiểu được với nhiều người. Kết quả nghiên cứu cho thấy thiểu số gương mẫu được đưa vào diễn ngôn về người Mỹ gốc Á qua sự quảng bá hình ảnh thành công của nhóm trên truyền thông đại chúng vào những năm 1960, một dấu mốc về sự thay đổi của cảm quan xã hội về nhóm người này. Nghiên cứu cũng gọi tên ba mạng lưới quyền lực đan xen điều khiển diễn ngôn thiểu số gương mẫu, bao gồm: hệ hình trắng-đen, gia đình Mỹ gốc Á kiểu mẫu, và sự hài hước dựa trên hình ảnh khuôn mẫu trong sitcom Mỹ. Từ đó, các tác giả rút ra kết luận Fresh Off the Boat góp phần tạo ra diễn ngôn thiểu số gương mẫu của thời kỳ đương đại do nó tham gia vào ba mạng lưới quyền lực theo một cách nhân văn thay vì chỉ đơn giản hóa câu chuyện về người Mỹ gốc Á.

Toàn văn: PDF