Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 34, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ÁP DỤNG ĐƯỜNG HƯỚNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỂ THÚC ĐẨY VIỆC SỬ DỤNG KỸ NĂNG TƯ DUY BẬC CAO VÀ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Nguyễn Thị Minh Tâm

Tóm tắt


Bài báo mô tả một nghiên cứu cải tiến sư phạm trong học phần Ngữ nghĩa học dành cho sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Việt Nam. Với giả thuyết rằng đường hướng dạy học giải quyết vấn (problem-based learning - PBL) có thể khuyến khích người học sử dụng kỹ năng tư duy bậc cao và hỗ trợ họ trong quá trình học, tác giả đã thiết kế các hoạt động học xoay quanh việc sinh viên phải sử dụng tư duy bậc cao (higher-order thinking skills - HOTS) để giải quyết các vấn đề được nêu hoặc được yêu cầu khám phá và tìm cách giải quyết qua hoạt động học. Vào thời điểm bài báo được viết, nghiên cứu sư phạm đã hoàn thành hai chu kỳ nghiên cứu, mỗi chu kỳ kéo dài 9 tuần. Các khách thể của nghiên cứu là 31 sinh viên theo học Ngôn ngữ học ứng dụng tại một trường đại học chuyên ngữ ở Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu được thảo luận để làm rõ mức độ tác động của đường hướng dạy học giải quyết vấn đề PBL lên khả năng sử dụng kỹ năng tư duy bậc cao của các sinh viên tham gia trong nghiên cứu và khả năng đường hướng này có thể hỗ trợ quá trình học tập của sinh viên trong học phần Ngữ nghĩa học.

Toàn văn: PDF