Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, T. 33, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BIỂU HIỆN MỨC ĐỘ THÍCH ỨNG VỚI HOẠT ĐỘNG HỌC MÔN ĐỌC HIỂU TIẾNG NƯỚC NGOÀI CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Đặng Thị Lan

Tóm tắt


Nghiên cứu đã chỉ ra một số vấn đề lí luận cơ bản như hoạt động học tiếng nước ngoài, mức độ thích ứng với hoạt động học môn đọc hiểu tiếng nước ngoài, biểu hiện mức độ thích ứng với hoạt động học môn đọc hiểu tiếng nước ngoài qua nhận thức bản chất, nội dung cụ thể, tác dụng của năm hành động học cơ bản của môn học và thực hành năm hành động học đó. Kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã có hiểu biết cơ bản về bản chất, nội dung cụ thể, tác dụng của các hành động học cơ bản và thực hành có hiệu quả các hành động học đó, tuy rằng kết quả chưa cao. Một số hành động học cơ bản của môn học như chuẩn bị bài học, tiếp thu kiến thức bài học được sinh viên nhận thức và thực hành ở mức độ trung bình; các hành động học cơ bản khác như sử dụng giáo trình và tài liệu tham khảo, chuẩn bị và tiến hành xêmina thì mức độ nhận thức và thực hành của sinh viên còn thấp.

Toàn văn: PDF